En 90 escoles les famílies han votat a favor de modificar la jornada escolar i en 69 en contra

El 26/04/2018 17:41:15 h. por Gabinete de prensa
En 90 escoles les famílies han votat a favor de modificar la jornada escolar i en 69 en contra
logo
 

En 90 escoles les famílies han votat a favor de modificar la jornada escolar i en 69 en contra


Per comarques, les dades provisionals indiquen que a Alacant en 20 centres s’ha votat a favor i en 8 en contra; a Castelló en 9 centres s’ha votat a favor i en 10 en contra, i a València en 61 centres s’ha votat a favor i en 51 en contra
Queden per verificar provisionalment dos centres de les comarques de València i un centre de les comarques de Castelló 

València (26.04.18). La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport disposa de les primeres dades de participació i els resultats dels 162 centres educatius que ahir van fer les consultes per a determinar la modificació del canvi d’horari en la jornada escolar, 28 pertanyents a les comarques d’Alacant, 20 a les comarques de Castelló i 114 a les de València. 

A hores d’ara es tenen les dades provisionals de 159 centres on es van fer les votacions ahir. Queden per verificar provisionalment dos centres de les comarques de València i un centre de les comarques de Castelló. 

Podien votar 44.170 pares i mares en tot el territori valencià, 8.495 dels quals corresponen a les comarques d’Alacant, 6.309 a les comarques de Castelló i 29.366 a les comarques de València.  

Del total del cens, han participat en el procés de votacions el 70,25 % de pares i mares en tot el territori. A les comarques d’Alacant el 74,74 % dels pares i mares; a les de Castelló, el 76,10 %, i a les de València, el 67,70 %. 

Provisionalment, les famílies de 90 escoles d’Infantil i Primària han decidit, mitjançant consultes, canviar l’horari de la jornada escolar, i les famílies de 60 centres han decidit no canviar el tipus de jornada. 

Pel que fa als resultats per comarques, dels 28 centres educatius convocats de les comarques d’Alacant es tenen dades de tots. D’aquests, en 20 centres s’ha votat a favor de la modificació de la jornada escolar i en 8 en contra.  

A les comarques de Castelló hi havia 20 centres convocats i es tenen dades de 19. D’aquests, 9 centres han obtingut el sí a la modificació de l’horari de jornada escolar i 10 el no. 

A les comarques de València hi havia 114 centres convocats i es tenen dades de 112. D’aquests, 61 centres han obtingut el sí a la modificació de l’horari de jornada escolar i 51 el no.  

Una vegada coneguts els resultats definitius i atesos els possibles recursos d’alçada, el director general de Política Educativa dictarà, abans del període de matriculació per al pròxim curs, l’autorització o no definitiva del canvi de jornada escolar. 

Les modificacions es podran aplicar a partir d’octubre, coincidint amb el canvi a l’horari habitual de tot el curs.

L’autorització definitiva s’estendrà per períodes de tres cursos acadèmics renovables, sempre que els resultats s’ajusten a les millores previstes en el pla. L’avaluació es farà en funció de la incidència del nou horari sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge i els resultats obtinguts per l’alumnat.

Resultados provisionales 

En 90 escuelas las familias han votado a favor de modificar la jornada escolar y en 69 en contra


Por comarcas, las datos provisionales indican que en Alicante en 20 centros se ha votado a favor y en 8 en contra; en Castellón en 9 centros se ha votado a favor y en 10 en contra, y en València en 61 centros se ha votado a favor y en 51 en contra
Quedan por verificar provisionalmente dos centros de las comarcas de València y un centro de las comarcas de Castellón 

València (26.04.18). La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte dispone de los primeros datos de participación y los resultados de los 162 centros educativos que ayer realizaron las consultas para determinar la modificación del cambio de horario en la jornada escolar, 28 pertenecientes a las comarcas de Alicante, 20 a las comarcas de Castellón y 114 a las de València. 

En estos momentos se tienen los datos provisionales de 159 centros donde se hicieron las votaciones ayer. Quedan por verificar provisionalmente dos centros de las comarcas de València y un centro de las comarcas de Castellón. 

Podían votar 44.170 padres y madres en todo el territorio valenciano, 8.495 de los cuales corresponden a las comarcas de Alicante, 6.309 a las comarcas de Castellón y 29.366 a las comarcas de València.  

Del total del censo, han participado en el proceso de votaciones el 70,25 % de padres y madres en todo el territorio. En las comarcas de Alicante el 74,74 % de los padres y madres; en las de Castellón, el 76,10 %, y en las de València, el 67,70 %. 

Provisionalmente, las familias de 90 escuelas de Infantil y Primaria han decidido, mediante consultas, cambiar el horario de la jornada escolar, y las familias de 60 centros han decidido no cambiar el tipo de jornada. 

Por lo que respecta a los resultados por comarcas, de los 28 centros educativos convocados de las comarcas de Alicante se tienen datos de todos. De estos, en 20 centros se ha votado a favor de la modificación de la jornada escolar y en 8 en contra.  

En las comarcas de Castellón había 20 centros convocados y se tienen datos de 19. De estos, 9 centros han obtenido el sí a la modificación del horario de jornada escolar y 10 el no. 

En las comarcas de València había 114 centros convocados y se tienen datos de 112. De estos, 61 centros han obtenido el sí a la modificación del horario de jornada escolar y 51 el no.  

Una vez conocidos los resultados definitivos y atendidos los posibles recursos de alzada, el director general de Política Educativa dictará, antes del período de matriculación para el próximo curso, la autorización o no definitiva del cambio de jornada escolar. 

Las modificaciones se podrán aplicar a partir de octubre, coincidiendo con el cambio al horario habitual de todo el curso.

La autorización definitiva se extenderá por períodos de tres cursos académicos renovables, siempre que los resultados se ajusten a las mejoras previstas en el plan. La evaluación se hará en función de la incidencia del nuevo horario sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y los resultados obtenidos por el alumnado.

Hay que recordar que, actualmente, en el curso 2017-2018, hay 522 centros que aplican la jornada continua. De estos, 341 pertenecen a las comarcas de Alicante, 44 a las de Castellón y 137 a las comarcas de València. 

Escribe un comentario
Introduce el siguiente texto
© 2.004-2.009 | Todos los derechos reservados.Grupo Editorial Vinalopó
sugerencias a: info@periodicovinalopo.com
publicidad: info@periodicovinalopo.com
Redactores

Powered by 60euros.com a justdust.es Company.